Smooth Wood    

          : ลายไม้ที่พลิ้วไหว ทั้งสีสันและผิวสัมผัส เสมือนธรรมชาติจริง

กระเบื้องปูพื้น Narnia Brown 15x60 เซนติเมตร


กระเบื้องปูพื้น Trevor Wood Brown 16”x16”
กระเบื้องปูพื้น Muz Wood Golden Brown 12”x24”- กระเบื้องปูพื้น Tones Wood Oak 24”x24”