ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและสินค้าเกี่ยวเนื่องที่เป็นทางเลือกอันดับ แรกของผู้บริโภค โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน


ภารกิจ

1. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
2. รักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมและมีมีกำไรอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. มุ่งพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง


นโยบายคุณภาพ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำ “ระบบบริหารจัดการระดับสากลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ”