Innovative Tiles    

          : นวัตกรรมกระเบื้องที่ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ

- กระเบื้องบุผนัง Multi White 8”x16” 
- กระเบื้องบุผนัง Backy Ivory 10”x16”

- กระเบื้องปูพื้น Georgina White 12”x24"