UMI SUSTAINABILITY

               บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้อง ที่มีความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน โดยมีเทคโนโลยีและการผลิตกระเบื้องที่มีนวัตกรรมทันสมัย มีระบบการจัดการของเสียในโรงงานอย่างครบวงจร มีโรงงานจำนวน 3 โรงงาน บนพื้นที่กว่า 1 ล้าน ตารางเมตรในจังหวัดสระบุรี

บริษัทพร้อมเป็นทางเลือกอันดับแรก ของผู้บริโภค โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ย ไม่ตํ่ากว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม และมีกำไรอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรม มุ่งพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการลูกค้า

โดยหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯได้คำนึงถึงความสอดคล้องของการประกอบธุรกิจกับหลักการ SDGs ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อจัดทำโครงการต่างๆ อย่างเหมาะสม

ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) มีทั้งหมด 17 ข้อ มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มีรายละเอียดดังนี้


Sustainable Development Goals –SDGs ประกอบด้วย

1.No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่

2.Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความ มั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

3.Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ

4.Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

5.Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

6.Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

7.Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย

8.Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า

9.Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

10.Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

11.Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

12.Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน

13.Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

14.Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

15. Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

16.Peace and Justice Strong Instiutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

17.Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ข้อมูลจาก un.or.th