การควบคุมจัดการของเสีย หลังใช้งาน Life Cycle (การกำจัดเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน)
นิยามและองค์ประกอบของของเสียจากการก่อสร้าง
ของเสียจากการก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่เกิดจากเศษที่เหลือจากวัสดุก่อสร้างใหม่ เช่น
ชิ้นส่วนที่เหลือจากการตัด วัสดุที่เสียหาย เศษบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้แล้วในระหว่างการก่อสร้างและของ
เสียอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ซ้ำ หรือ รีไซเคิล
วัสดุที่สามารถแยกออกมาจากการก่อสร้าง เช่น อิฐ บล็อกคอนกรีต กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
กันสาดหินหรือคอนกรีต กระเบื้องเซรามิกที่แตกหัก สามารถนำมาใช้ซ้ำ หรือทำให้เกิดประโยชน์ได้
คือ ใช้แต่งสวน ใช้ปรับสภาพในชั้นพื้นถนนหรือใช้เป็นวัสดุปิดทับในหลุม ฝังกลบ ใช้ถมที่
กล่องบรรจุภัณฑ์ ก็สามารถนำมารีไซเคิล หรือนำมาขายได้เช่นกัน
ข้อดีของการใช้ซ้ำและการรีไซเคิลของเสียจากการก่อสร้าง
"ลดความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม การลักลอบทิ้งและการทิ้งของเสียอย่างไม่เหมาะสมรวมถึง"
"การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ถ้ามีการรีไซเคิล"
ของเสียจากการการก่อสร้าง จะสามารถลดของเสียที่จะต้องกำจัดได้มากทีเดียว