บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรมได้รับเกียรติบัตรจากการจัดการแรงงานอย่างดีเยี่ยมในช่วงวิฤต COVID-19


               บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม และ บมจ.ที.ที.เซรามิค ได้รับเกียรติบัตรจากการจัดการแรงงานอย่างดีเยี่ยมในช่วงวิฤต COVID-19 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด มหาชน และบริษัท ที.ที.เซรามิค ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเหมาะสม และมีการบริหารจัดการแรงงานให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

               โดยมีคุณขนิษฐา มัจฉากล่ำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร คุณสุพรรณี งามแป้น หัวหน้าบุคคลและธุรการ UMI-1 ส่วนทรัพยากรมนุษย์, คุณฐานิดา ศรีสมาน หัวหน้าบุคคลและธุรการ UMI-2 และ คุณเฉลิมพล งามสมบัติ ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี