ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

ร้อยเอก เศรณี เพ็ญชาต

นายมารุต มังคละพฤกษ์

นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

นายสมบูรณ์ อุรานุกูล

นายสุภร ประศาสน์วินิจฉัย

นายวรวัชร ตันตรานนท์

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

หมายเหตุ :
- กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ ตราสำคัญของบริษัท ฯ
- ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

นายสุภร ประศาสน์วินิจฉัย

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา