ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

ร้อยเอก เศรณี เพ็ญชาต

นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

นายมารุต มังคละพฤกษ์

นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

นายสมบูรณ์ อุรานุกูล

นายวรวัชร ตันตรานนท์

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

นายสุพจน์ แก้วมณี

หมายเหตุ :
- กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ ตราสำคัญของบริษัท ฯ
- ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

นายสุพจน์ แก้วมณีนางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 30 เมษายน
วันเดือนปีเกิด 22 มิถุนายน 2489 อายุ 73 ปี

วุฒิการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต(ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บางกอกซิการ์ จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น
ถือเอง 52,743,600 หุ้น (6.305 %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด,ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
รวม 52,743,600 หุ้น (6.305 %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการ ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม 2/3

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท เซอมาส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอน จำกัด
- กรรมการบริษัท ยู เอ็ม ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการบริษัท เซิฟไดนามิค จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ที.ที. เซรามิค จำกัด (มหาชน)


นายสุพจน์ แก้วมณี
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 30 เมษายน 2562)
วันเดือนปีเกิด 1 ธันวาคม 2503 อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สำเร็จการฝึกอบรมกฎหมายภาษีอากรของสำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- สำเร็จการฝึกอบรมกฎหมายภาษีอากรสำหรับประชาชน ของสถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

ประสบการณ์
- กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
- ผู้ช่วยบัญชี บริษัท โมบิลออยล์ ไทยแลนด์ จำกัด
- ประกอบวิชาชีพทนายความ และ ที่ปรึกษา มากกว่า 30 ปี
- กรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น
ถือเอง ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน
ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม 3/3
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด(มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ บริษัท ทศธรรม จำกัด