ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2559 ซึ่งบริษัท มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ก่อนสิ้นปี ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และก่อนการประชุมสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้ามายัง บริษัท ฯ โดยผ่านทาง E–MAIL ของบริษัท ฯ หรือมีหนัง สือถึงประธานคณะกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท ฯพร้อมรายละเอียดเพื่อให้กรรมการพิจารณาตามแนวทางที่กำหนดว่าสมควรนำเข้าที่ประชุมหรือบรรจุในวาระการประชุมหรือไม่ มีการเผยแพร่ข่าวพร้อมหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทาง WEBSITE ของบริษัท ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย โดยการประชุมได้จัดที่ห้องประชุมชั้น 28 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน และมีรถประจำทางหลายสายวิ่งผ่านง่ายต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน พร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชี และ บริษัท ฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่าง เพียงพอ อีกทั้ง ได้อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถและการลงทะเบียนให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ส่วนการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ (ไทย – อังกฤษ) ได้จัดส่งใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 15 วันนอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมลู ทั้งหมดดังกล่าว (ไทย – อังกฤษ) ใน WEBSITE ของบริษัท ฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31วัน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยแล้วและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใหสิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ที่มาสายและในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ อีกทั้งได้เปิดเผยมติที่ประชุมผถูื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทและ มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ตรวจสอบได้ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน WEBSITE ของบริษัท ฯ ภายใน 14 วันและได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ระหว่างประชุมบริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอย่างเต็มที่ มีการเลือกกรรมการเป็นรายคน และใช้บัตรลงคะแนนในวาระสำคัญกรณีที่มีมติไม่เป็นเอกฉันท์

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน เช่น สิทธิได้รับใบหุ้นและการโอนหุ้นและได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุน้ สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้รวมทั้งกำหนดนโยบาย และ วิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมลู ภายในของบริษัท ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

 • รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันและ ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

 • การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 • กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ ต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยทันที

 • ข้อมูลภายในของบริษัท ฯ จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยทางบริษัท ฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมา

ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัตอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม เจ้าหนี้และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการบริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงให้ ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยมาโดยตลอด ได้กำหนดนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

 • ผู้ถือหุ้น – บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และโปร่งใสเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และ ยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

 • พนักงาน – บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งให้ผลตอบแทนอย่าง เหมาะสมทั้งรายได้และสวัสดิการที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะอัตราที่จ่ายให้สอดคล้องกับ ผลกำไรแต่ละปี ประกอบกับผลการประเมินการปฎิบัตงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งมีการประเมินปี ละ 2 ครั้ง โดยผู้บัง คับบัญชา ส่วนในระยะยาวบริษัทฯ มีการปรับเงินเดือนประจำ ปีโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับตัวเลขข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อฯ และมีการใช้ระบบค่างานในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของพนักงานด้วย มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่ออเป็นสวัสดิการในระยะยาว จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลพนักงาน และเพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างบริษัท ฯ กับพนักงาน และระหว่างพนักงานด้วยกัน บริษัท ฯมีนโยบายในการดูแลเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน (ตามมาตรฐาน มอก18001/OHSAS18001-2007) และการพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ตลอดจนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอโดยในปี 2559 มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมเท่ากับ 6.28 ชั่วโมงต่อคน และมีการเก็บสถิติ การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งปี โดยในปี 2559 มีอุบัติเหตุจากการทำงาน 9 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย โดยต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานผิด กฎหมาย และไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนาฯ

 • ลูกค้า – บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และจัดให้มีระบบการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

 • คู่ค้า – บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า มีการซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากคู่ค้า และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาทุกประการ นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการคัดเลือก คู่ค้า โดยจะพิจารณาทาการค้ากับคู่ค้าที่มีจริยธรรมไม่ทาผิดกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีฝ่ายจัดซื้อที่เก็บข้อมูลประวัติของคู่ค้าและมีการประเมินคู่ค้าเป็นระยะด้วย

 • คู่แข่ง – บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งโดย ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทาลายคู่แข่งขันแต่ได้พยายามปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค

 • ชุมชนและสังคม –บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมทั้งสังคมภายในและนอกโรงงานมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน อย่างสม่ำเสมอตามกำลังความสามารถและโอกาส (นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่รายงานในหัว ข้อ 5.2.8) มีความยึด มั่นในระบอบประชาธิปไตยและไม่ส่งเสริมการทำผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ลิขสิทธิต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและไม่จ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทยังมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่นและได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต คอรัปชั่น โดยการวางระบบงานให้มีการตรวจสอบและกำหนดอำนาจการอนุมัติตามลำดับขั้นและมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่คอยตรวจสอบติดตามประเมินผลผลการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อรายงานต่อฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งมาตรการที่ปฎิบัติอยู่บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่นได้

  บริษัท ฯ ได้จัดให้มีการประชุมฝ่ายจัดการประจำเดือน เพื่อติดตามประเมินผล การปฎิบัติตาม นโยบายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นด้วย ซึ่งผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ ตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการปฏิบัติงาน และหากพบทุจริตคอรัปชั่นผู้ที่รับผิดชอบก็จะไดรับการ ลงโทษตามระเบียบของบริษัท

  กรณีที่มีการร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิดผู้ร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนด้วยวาจา หรือส่ง หนังสือร้องเรียนถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดได้ โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองและความเป็น ธรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

 • เจ้าหนี้ – บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง ของการกู้ยืมเงิน อย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้าประกันการบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี้โดยคณะกรรมการจะติดตามดูแลอัตราส่วน D:E RATIO อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอว่ามีความเหมาะสมเพื่อรักษาระดับความสามารถในการชำระหนี้และหากมีเหตุผลสุดวิสัยไม่สามารถชาระหนี้ได้ ตามกำหนดก็จะต้องดำเนินการขอเจรจาร่วมกับเจ้าหนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 • สิ่งแวดล้อม – บริษัทฯมีนโยบายและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโดยตรงและเรื่องของสิ่งแวดล้อมของส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ระบบบริหารจัดการแบบ TQM ที่ช่วยฝึกให้พนักงานทุกคนมีส่วนรวมในการเพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังงานฯลฯ (นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อมตามที่รายงานในหัวข้อ 5.2.8)

ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียพร้อมให้ข้อมูลเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหากผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียนกรณีการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือถูกละเมิดสิทธิก็สามารถทำจดหมายถึงคณะกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการได้โดยส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯตามที่อยู่ที่ระบุอยู่ในรายงานประจำปีเล่มนี้ ซึ่งจะมีการดำเนินการตรวจสอบและรายงานคณะกรรมการตามความเหมาะสมโดยผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ไม่ว่าผู้ร้องเรียนจะเป็นพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ฯ ทั้งข้อมูล ทางการเงินและข้อมูล ที่มิใช่ข้อมล ทางการเงินอย่างถูกต้อ ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก .ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดและมีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective / Long Term Goal) ตามที่กำหนดอยู่ในวิสัยทัศน์ คือ จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและสินค้าเกี่ยวเนื่องที่เป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้บริโภค โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวบริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระกิจหลักไว้ดังนี้คือ การสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม และมีกำไรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วย

บริษัท ฯมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ไม่ว่าในกรณีใด โดยกำหนดให้ผู้แจ้ง ทำจดหมายถึงคณะกรรมการหรือ กรรมการตรวจสอบได้โดยส่งทางไปรษณีย์มายัง บริษัท ฯ ตามที่อยู่ในรายงานประจำปีนี้ ซึ่งคณะกรรมการจะมีการตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้ม ครองอย่างเต็มที่

ในรายงานประจำปี ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประวัติการอบรมของกรรมการ

บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงาน การซื้อขายหุ้นการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ การมีส่วนได้เสียและการทำรายการที่เกี่ยวโยงให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งเพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ และการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้เป็นไปตามหลักการซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ส่วนจำนวนค่าตอบแทนใน ปี 2559 ที่บริษัท ฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังปรากฏในข้อ 5.2.3 ของรายงานประจำปี

ด้านนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัท ฯ ส่งเสริมให้ทุกคนมีสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งเสริมการทำผิดกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือและร่วมบริจาคในโครงการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมรายละเอียดดังปรากฏในข้อ 5.2.8 ของรายงานประจำปี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ ซึ่งระบุถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี ก็ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ด้วยแล้ว

บริษัทฯ มี WEBSITE ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดของ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่เป็นปัจจุบันพร้อมคำอธิบายและวิเคระห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) รายงานประจำปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งรวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ งบการเงินนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมธุรกิจโดยสรุป โครงสร้างการถือหุ้นโครงสร้างคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นข้อมูล เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและผลการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสังคม (ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้แสดงอยู่บน Websiteของบริษัท) ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ ข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือนัดประชุมฯ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ โดยมีทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแต่งตั้ง นางสาวรติรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์ เป็นผู้จัด การเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นประจำรายไตรมาส และจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์เป็นระยะด้วย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูล บริษัท ฯ ได้ที่ โทร 0-2248-7007 หรือที่ www.umi-tiles.com หรือที่ e-mail address: investor@umi-tiles.com โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี ด้วย

บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วย

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ก. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการโดยให้มีผู้มีความรู้ในหลายๆด้านและไม่จำกัดเรื่อง เพศ และ เห็นว่าโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันมีความเหมาะสมโดยกรรมการมีความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถ ทั้งด้านบัญชี การเงิน การบริหาร กฎหมายวิศวกรรม การขนส่งและสถิติ บริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 ท่าน โดยมีสัดส่วนดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
กรรมการอิสระ 4 ท่าน

มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทคือเป็นกรรมการของบริษัทควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและกรรมการอิสระทุกท่าน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกันสรรหากรรมการใหม่ที่เป็นทางการและโปร่งใสเมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่างลงโดยในส่วนของคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจะมีการกำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วยก่อนเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งต่อไป รายชื่อคณะกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นได้เปิดเผยในรายงานประจำปี และ WEBSITE ของบริษัทฯ ด้วย

ประธานกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดย ก.ล.ต และบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยจำนวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านก็ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี อย่างชัด เจนส่วนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการก็ถือตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งโดยยังไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด แต่จะให้กรรมการดำรงตำแหน่งต่อได้ตราบเท่าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยก็เช่นกันไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ได้นานที่สุด แต่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการกำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการโดยให้ถือตามกฎหมาย แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่สามารถดำรงตำแหน่งได้ตราบเท่าที่กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีและไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนถึง 5 บริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีกรรมการบริหารท่านใดที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากก่วา 2 แห่ง ด้วย

คณะกรรมการกำหนดนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจและ หากไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ยกเว้น แต่การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนได้เปิดเผยในรายงานประจำปี

ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ ซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ดังนี้

 • 1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 • 2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

 • 3. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

 • 4. จัดทำและจัดเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

  • ก. ทะเบียนกรรมการ

  • ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ

  • ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 • 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

 • 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้หน้าที่ที่รับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัทฯ ก็หมายรวมถึงงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ด้วย

ข. คณะกรรมการชุดย่อย (คณะอนุกรรมการ)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ แต่อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยัง คงเป็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการ 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการและ รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในข้อ 5.2.1.2 คณะอนุกรรมการ ในรายงานประจำปี และ คณะอนุกรรมการได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของกรรมการตรวจสอบยังได้ทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปี ที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแต่คณะกรรมการทั้งคณะจะพิจารณาร่วมกันในการกำหนดค่าตอบแทน สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในส่วนการสรรหากรรมการใหม่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลงและมีการเสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วคณะกรรมการทั้งคณะจะพิจารณาร่วมกันในการลงมติเลือกกรรมการ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งหรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี

ค. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์ แผนงานและ งบประมาณประจำปี เป็นต้นพร้อมทั้งได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์และแผนที่กำหนด

คณะกรรมการได้จัดให้มีและอนุมัตินโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทและได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตาม พร้อมกับกำหนดแนวทางส่งเสริมให้เกิดการปฎิบัติตามจริยธรรมธุรกิจโดยการติดประกาศบริเวณที่ทำงาน กำหนดเป็นหัวข้อในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเผยแพร่ในวารสารภายในฯ นอกจากนี้ยังมีการติดตามการปฏิบัติดัง กล่าว โดยการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นมีการลงโทษกรณีทำผิดจริยธรรม และนำมาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย

ในส่วนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ คณะกรรมการจะทบทวนและอนุมัติเป็นระยะสม่ำเสมอตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งโดยปกติจะไม่เกินทุก 5 ปี

บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเองเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ก็ได้มีนโยบายและ ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด พร้อมทั้ง มีการสื่อสารและติดตามการปฏิบัติเป็นประจำ

ในส่วนของประธานกรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีหน้าที่ในการนำและกำกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและมีหน้าที่สนับสนุนให้คำแนะนำและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

กรณีที่มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีนโยบายจะพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในรายการที่จะทำไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

ง. การประชุมคณะกรรมการ

ปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และกรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมกรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยแจ้งที่เลขานุการคณะกรรมการ หรือ ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ และเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน ได้จัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครั้ง กรณีที่กรรมการมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการคณะกรรมการได้

ในระหว่างประชุมประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ และในรายงานการประชุมก็ได้บันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น วันเวลาเริ่ม – เลิกประชุม ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ มติคณะกรรมการ และ ความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จดรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน เป็นต้น รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้โดยง่าย และไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ โดยการประชุมทุกครั้งขณะที่คณะกรรมการจะลงมติคณะกรรมการก็มีนโยบายให้มีกรรมการอยู่ไ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดด้วย

คณะกรรมการเห็นว่าจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการมsีความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมก็ได้เปิดเผยในข้อ 5.2.1.1 ของรายงานประจำปีแล้ว ส่วนผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารได้รับรายงานเป็ นประจำทุกเดือน และกรรมการอื่นๆ ได้รับรายงานเป็นรายไตรมาสนอกจากนี้หากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเห็นว่ามีความจำเป็นก็อาจนัดประชุมกันเองได้

จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการส่วนใหญ่และกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่างๆ ที่มีความรับผิดชอบในผลการดำเนินงานสูง ถึงแม้จะไม่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการประจำปี แต่ก็ได้มีการพูดคุยเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ป็นระยะ

ฉ. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน มีกระบวนการพิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีที่โปร่งใส และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน โดยกรรมการชุดย่อยอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม จำนวนเงิน และรูปแบบค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่กรรมการแต่ละคนได้รับได้เปิดเผยในข้อ 5.2.3 ของรายงานประจำปี คณะกรรมการอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริหารให้ได้รับเท่ากับกรรมการอื่นๆในการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการ ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดให้ตามผลงานและมีการสื่อสารผลการพิจารณาผ่านประธานกรรมการโดยกรรมการผู้จัดการจะได้รับเงินเดือนประจำ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และโบนัส ในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปีก็จะได้รับในอัตราเดียวกับพนักงานอื่นๆ โดยเงินเดือนและโบนัสซึ่งเป็นผลตอบแทนระยะสั้นจะขึ้นกับผลงานประจำปี ส่วนเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นผลตอบแทนระยะยาวจะขึ้นกับระยะเวลาในการทำงาน

ช. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบาย และวิธีการให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ และ กรรมการปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่นได้จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต และแจ้ง ข่าวเกี่ยวกับโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์, IOD ฯลฯ เพื่อเข้าร่วมอบรมตามความเหมาะสม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดงาน โดยมีการกำหนดแผน เตรียมผู้สืบทอดงาน โดยการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้ป ฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้