ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

นายมารุต มังคละพฤกษ์

นายสมบูรณ์ อุรานุกูล

นายวรวัชร ตันตรานนท์

นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์

นายสุทิน ยุทธนาวราภรณ์

นางสาวกิรัชฌา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

นางสาวรติรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์

นายบัณฑิต วุ่นบำรุงนางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร
วันเดือนปีเกิด 22 มิถุนายน 2489

วุฒิการศึกษา
-บัญชีบัณฑิต(ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น
ถือเอง 52,743,600 หุ้น (6.305%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด,ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)
ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ไม่มี (ไม่มีการซื้อขายระหว่างปี)

รวม
52,743,600 หุ้น (6.305%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น
- กรรมการบริษัท เซอมาส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอน จำกัด
- กรรมการบริษัท ยู เอ็ม ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการบริษัท เซิฟไดนามิค จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)