ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน

 201820172016
รายการล้านบาท%ล้านบาท%ล้านบาท%
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
43.871.84258.539.90322.5511.87
เงินลงทุนระยะสั้น
80.593.3869.752.670.000.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
473.3819.84476.3118.23519.3119.12
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
50.042.1045.041.7245.041.66
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
0.000.0045.041.7245.041.66
ลูกหนี้ระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
0.000.000.000.002.140.08
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
0.000.000.000.002.140.08
สินค้าคงเหลือ
522.1521.89477.8418.29386.0514.21
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
0.000.002.440.090.000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2.990.130.750.033.570.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ
2.990.130.750.030.000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,173.0249.171,330.6750.931,278.6647.07
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
340.3714.27347.6413.31449.2616.54
บริษัทย่อย
327.5013.730.000.000.000.00
เงินลงทุนเผื่อขาย
10.860.460.000.000.000.00
เงินลงทุนระยะยาว
2.000.080.000.000.000.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
0.820.030.820.030.820.03
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
0.000.000.000.005.720.21
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
0.000.000.000.005.720.21
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
830.5334.81916.0935.07981.1536.12
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
830.5334.810.000.000.000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
14.820.620.000.000.000.00
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
0.500.020.000.000.000.00
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
20.040.8413.140.500.000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5.630.244.170.160.890.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ
5.630.244.170.160.000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,212.7050.831,281.8749.071,437.8552.93
รวมสินทรัพย์
2,385.72100.002,612.54100.002,716.50100.00
สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
40.611.7016.000.6113.380.49
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
259.2910.87300.9711.52274.3310.10
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
0.000.000.000.002.830.10
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
0.000.000.000.002.830.10
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
4.870.200.000.000.000.00
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
0.000.003.780.140.000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5.040.216.600.2587.233.21
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ
5.040.216.600.250.000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน
309.8012.99327.3512.53377.7713.91
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
491.3720.60588.1922.51601.8122.15
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
0.000.000.000.003.160.12
ตราสารหนี้
491.3720.60588.1922.51598.6522.04
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
72.753.0543.541.6758.202.14
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
0.000.000.000.0010.660.39
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
3.540.157.070.270.000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ
0.000.007.070.270.000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
567.6623.79638.8024.45670.6824.69
รวมหนี้สิน
877.4636.78966.1636.981,048.4538.60
ทุนจดทะเบียน
836.5135.06836.5132.02836.5130.79
หุ้นสามัญ
836.5135.06836.5132.02836.5130.79
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
836.5135.06836.5132.02836.5130.79
หุ้นสามัญ
836.5135.06836.5132.02836.5130.79
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น
15.500.6515.500.5915.500.57
หุ้นสามัญ
15.500.6515.500.5915.500.57
กำไร (ขาดทุน) สะสม
545.0522.85681.0126.07701.0825.81
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว
83.653.5183.653.2080.612.97
สำรองตามกฎหมาย
83.653.5183.653.2080.612.97
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
461.4019.34597.3622.87620.4722.84
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
111.214.66113.374.34114.974.23
รายการอื่น
111.214.660.000.000.000.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
1,508.2663.221,646.3863.021,668.0561.40
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
1,508.2663.221,646.3863.021,668.0561.40
รวมหนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม2,385.72100.002,612.54100.002,716.50100.00
 201820172016
รายการล้านบาท%ล้านบาท%ล้านบาท%
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ
462.6793.40542.6297.04609.3397.82
รายได้จากการขายสินค้า
462.6793.40542.6297.04609.3397.82
รายได้อื่น
32.676.6016.562.9613.572.18
รายได้อื่น - อื่น ๆ
32.676.600.000.000.000.00
รวมรายได้
495.34100.00559.18100.00622.90100.00
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ
390.0578.74425.0076.00462.7074.28
ต้นทุนขายสินค้า
390.0578.74425.0076.00462.7074.28
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
88.0117.7799.1817.7491.9014.75
ค่าใช้จ่ายในการขาย
67.3913.6068.0012.1665.1110.45
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
20.624.1631.195.5826.794.30
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
6.761.365.330.954.590.74
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
0.000.000.000.004.590.74
รวมค่าใช้จ่าย
484.8197.87529.5194.69559.1989.77
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
10.532.1329.675.3163.7110.23
ต้นทุนทางการเงิน
7.551.528.231.478.861.42
ภาษีเงินได้
5.791.174.480.809.221.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
-2.81-0.5716.963.0345.627.32
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
-2.81-0.5716.963.0345.627.32
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)
0.00-0.02-0.05-
 201820172016
รายการล้านบาท%ล้านบาท%ล้านบาท%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
-2.8181.4216.9693.7045.6297.91
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
-0.6418.581.146.300.982.09
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด
-3.46100.0018.10100.0046.60100.00
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
-3.46100.0018.10100.0046.60100.00
 201820172016
รายการล้านบาท%ล้านบาท%ล้านบาท%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้
2.980.0021.440.0054.840.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
27.710.0028.560.0028.170.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
-0.010.000.280.000.000.00
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
-1.330.00-4.910.000.000.00
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
-0.130.000.520.00-0.060.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
-25.000.000.000.00-0.300.00
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
0.000.000.000.00-0.330.00
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น
0.000.00-0.010.000.000.00
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อื่น
-0.320.000.000.000.000.00
ต้นทุนทางการเงิน
7.550.008.230.008.860.00
รายการปรับปรุงอื่น ๆ
0.570.000.780.000.910.00
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
12.030.0054.900.0092.090.00
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-67.200.00-2.940.0027.210.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-32.300.0022.600.0034.160.00
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-34.910.00-26.370.00-4.660.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
0.000.000.830.00-2.290.00
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
74.840.0031.860.0082.350.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
77.900.0033.960.0092.230.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.100.000.180.00-7.200.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-3.170.00-2.290.00-2.690.00
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
19.660.0083.820.00201.650.00
รับดอกเบี้ย
1.070.000.000.000.000.00
จ่ายภาษีเงินได้
0.000.000.000.00-0.360.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
20.730.0083.820.00201.290.00
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
0.000.00-0.270.000.000.00
เงินลงทุนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
0.000.0030.000.000.000.00
เงินลงทุนอื่นลดลง
0.000.0030.000.000.000.00
ตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-0.020.000.000.000.000.00
ตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น)
-20.000.000.000.000.000.00
ตราสารหนี้ลดลง
19.990.000.000.000.000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-8.830.00-4.530.00-6.110.00
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
0.000.000.010.000.330.00
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-8.830.00-4.530.00-6.440.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-14.820.000.000.000.000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)
-14.820.000.000.000.000.00
เงินปันผลรับ
0.520.000.520.000.400.00
รายการอื่น ๆ
0.640.00-0.280.000.000.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
-22.510.0025.440.00-5.710.00
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.000.00-3.740.00-5.540.00
เงินกู้ยืมอื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-3.300.000.000.000.000.00
เงินกู้ยืมอื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (ลดลง)
-3.300.000.000.000.000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.000.000.560.00-0.560.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
0.000.000.560.000.490.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง)
0.000.000.000.00-1.050.00
ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.000.00-11.240.00-49.750.00
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้
0.000.00-11.240.00-49.750.00
ดอกเบี้ยจ่าย
-7.790.00-8.230.00-8.860.00
รายการอื่น ๆ
-1.070.00-1.100.000.000.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
-12.150.00-23.750.00-64.720.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-13.930.0085.510.00130.860.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด
57.800.00173.030.00191.690.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด
43.870.00258.530.00322.550.00