ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน2562256125602559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,077 3,351 3,409 3,755
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,588 1,765 1,796 2,009
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,489 1,586 1,613 1,746
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,414 2,388 2,486 2,793
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 543 500 552 671
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) (94) (90) (30) 90
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
จำนวนหุ้น (ล้านบาท) 837 837 837 837
อัตรากำไรสุทธิ (%) (3.87) (3.77) (1.21) 3.21
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (6.29) (5.68) (1.87) 5.14
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (3.04) (2.68) (0.88) 2.39
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.07 1.11 1.11 1.15
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.78 1.90 1.93 2.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.08) (0.09) (0.03) 0.13