ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน255925582557
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,755 3,917 5,509
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 2,009 2,103 3,085
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,746 1,814 2,424
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,793 3,739 4,213
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 671 694 715
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 84 (390) (72)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
จำนวนหุ้น (ล้านบาท) 837 837 837
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.21 (10.44) (1.72 )
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.14 (21.52) (2.99 )
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.39 (9.96) (1.31 )
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.15 1.16 1.27
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.09 2.17 2.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.13 (0.23) 0.04