ตะกร้าสินค้า

ข้อมูลบริษัท
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ข้อมูลทางการเงิน
รายงานประจำปี/แบบ 56-1
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข่าวสารและกิจกรรมบริษัท
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวรติรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ : 65 อาคารชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์ : www.umi-tiles.com
โทรศัพท์ : 0-2248-7007
E-mail : investor@umi-tiles.com