ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันก่อให้เกิดแนวโน้มการทำลายที่เพิ่มมากขึ้น

ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันก่อให้เกิดแนวโน้มการทำลายที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ได้ถูกนำมาใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ผลมาจากการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในหลายมิติ เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่กำลังเกิดขึ้น การย่อยหรือถอดทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน และภัยพิบัติที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้มลพิษที่ก่อให้เกิดขึ้นกว้างขวางมากขึ้นก็ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์

บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ T.T. Ceramic ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์เซอเกรส ได้รับการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

บริษัทได้เข้าใจและใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เข้าใจความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง การผลิตของบริษัทได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการเข้าใจและใส่ใจในโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน

#ttceramic #cergres #เซอเกรส #อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3