UMI มอบทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                    คุณปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI GROUP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์

                    ดูราเกรสและเซอเกรส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 212,000 บาท จากโครงการ “ดูราเกรส เราช่วยกัน” เนื่องในวาระฉลองการครบรอบปีที่ 50 ของบริษัทฯ ให้แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ สำหรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา สมุนไพรต่าง ๆ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเกี่ยวกับยาและการรักษาโรค โดยหวังว่านิสิตที่ได้ทุนดังกล่าวจะนำความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติต่อไป จึงได้คัดเลือกมอบทุนการศึกษาให้กับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                    สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนงานนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ Health Tech ของ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเล็งเห็นประโยชน์จากโครงการวิชาการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง

 

***************************************************************