UMI Group ขอขอบคุณอาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้กับภาคธุรกิจ

               โดยให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้การทำงานของบริษัท UMI Group ในครั้งนี้ และ UMI Group ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระเบื้อง และนวัตกรรมสินค้าในกลุ่ม Healthy Series โดยได้เปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานการผลิตในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

               UMI Group หวังว่านักศึกษาทุกท่านจะได้ความรู้ และแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้กับภาคธุรกิจ ในอนาคตต่อไป