ตะกร้าสินค้า

เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม รักษาข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และโปร่งใส เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ เอกสารฯ”) ระบุเหตุผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมจากลูกค้าและบุคคลต่าง ๆ ซึ่งบริษัท ทำธุรกิจด้วย และวิธีการที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลดังกล่าว
เอกสารฯ นี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท ซึ่งรวมถึงบริการของบริษัท เช่น
 • “บริการของบริษัท” ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการของบริษัท แก่ลูกค้าของบริษัท
 • “บริการของคู่ค้า” ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการแก่บริษัท โดยบริษัทคู่ค้าหรือผู้ให้บริการของบริษัท เช่น การจัดส่งสินค้า การติดตั้งสินค้า การให้บริการซ่อมแซมสินค้าแก่ลูกค้าของบริษัท
 • “บริการผู้มาเยือน” ได้แก่ การจัดหาโดยบริษัท ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดให้แก่ผู้มาเยือนในส่วนสำนักงานของ บริษัท ซึ่งรวมถึงลูกค้า หรือผู้มาติดต่ออื่น ๆ
 • ทั้งนี้ รวมไปถึง การดำเนินการอย่างใด ๆ กับข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ ข้างต้น การบริหารจัดการภายในบริษัท และการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัท
 • การอ้างถึงคำว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” ในเอกสารฯ นี้ เป็นการอ้างถึงบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวนั้นถูกประมวลผลโดยหรือในนามของบริษัท เกี่ยวกับบริการของบริษัท บริการของคู่ค้า หรือบริการผู้มาเยือน อนึ่ง
 • การอ้างถึงคำว่า “ลูกค้า” หรือ “คู่ค้า” ในเอกสารฯ นี้ ให้รวมถึงลูกจ้าง พนักงาน กรรมการ หรือตัวแทนของลูกค้าหรือคู่ค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวนั้นถูกประมวลผลโดยหรือในนามของบริษัท และ
 • เอกสารฯ นี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล (รวมถึงลูกจ้างหรือพนักงานของบุคคลนั้น) ซึ่งอาจจะเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม หรือคู่ความหรือคู่พิพาทในการกระบวนการทางกฎหมายซึ่งบริษัท เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
การอ้างถึงคำว่า “บริษัท” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา” ในเอกสารฯ นี้ เป็นการอ้างถึงบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (anonymous data)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวในกรณีจำกัด เช่น ข้อมูลเรื่องศาสนา โปรดพิจารณารายละเอียดของการเก็บข้อมูลเฉพาะกรณีดังกล่าว ในข้อ 4 (วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านโดยบริษัท) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในกรณีจำกัด ซึ่งกรณีเช่นนี้จะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ (เช่น กรณีที่บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน) หรือกรณีที่ท่านให้ข้อมูลนั้นซึ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการบางประเภทของบริษัท หรือในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการเก็บรวบรวม

บริษัท อาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง เช่น:
 • บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง จากการที่ท่านได้ทำการสมัครสมาชิก กับบริษัท หรือจากการสมัครขอใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือจุดให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท หรือจากการติดต่อต่าง ๆ ของท่านในทุกช่องทางการติดต่อของบริษัท
 • บริษัท ยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากบุคคลที่สาม หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือจากแหล่งอื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่น ๆ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
 • บริษัท ยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทหรือโดยที่บริษัท เก็บรวบรวมเอง เช่น ประวัติการสั่งซื้อสินค้าและการใช้บริการของบริษัท การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หรือข้อมูลกล้องวงจรปิดของบริษัท
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ใช้
บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของท่าน ทั้งนี้บริษัท ได้จัดแบ่งข้อมูลของท่านออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามท้ายนี้ โดยระบุข้อกำหนดการใช้ข้อมูลในแต่ละประเภทโดยบริษัท หรือในนามของบริษัท ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้นำมาใช้ในเอกสารฯ ฉบับนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ:
 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัย สภาพที่พักอาศัย จำนวนผู้พักอาศัย รายละเอียดการเดินทางไปที่พักอาศัย ภาพถ่ายที่พักอาศัย ภาพถ่ายของท่าน สัญชาติ รายได้ต่อครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารระบุตัวตนอื่น ได้แก่ (1) ชื่อและนามสกุล (2) หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง (3) วันเดือนปีเกิด (4) ที่อยู่ (5) ภาพถ่ายของผู้ถือบัตร (6) หมู่เลือด และ (7) ศาสนา รวมถึงรหัสลูกค้า รหัสผ่านบัญชี และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เช่น (1) หมายเลขโทรศัพท์ (2) หมายเลขโทรสาร (3) อีเมล (4) ที่อยู่ (5) ละติจูด-ลองจิจูด สถานที่โครงการ พื้นที่ก่อสร้าง โครงการต่าง ๆ รวมถึง รูปถ่ายและแผนที่สถานที่โครงการหรือสถานที่ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านใช้เพื่อติดต่อกับบริษัท เช่น ชื่อบัญชี หรือรูปถ่าย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ชื่อและนามสกุลของกรรมการ ผู้ถือหุ้น และที่อยู่ของกรรมการและผู้ถือหุ้น
 • ข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ได้แก่ (1) เลขรหัสประจำบ้าน (2) ที่อยู่ (3) ประเภทและลักษณะบ้าน (4) สัญชาติ (5) เพศ (6) ชื่อและนามสกุลของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด (7) เลขประจำตัวประชาชนของบิดามารดา (8) สัญชาติของบิดามารดา และ (9) ถิ่นที่อยู่เดิมของท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา เช่น ประวัติการซื้อ ประวัติการใช้บริการ ประวัติการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลการเยี่ยมชมสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก เช่น ข้อมูลคะแนน การสะสมคะแนน การแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลด หรือรับโปรโมชัน
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเราในทุกช่องทาง ซึ่งอาจรวมถึงประวัติการสนทนาผ่านข้อความ ไฟล์เสียงสนทนา รายละเอียดของเรื่องที่สนทนา เช่น รายละเอียดของเรื่องการติดต่อ ปัญหา ข้อร้องเรียนบริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเอกสารการร้องเรียนการใช้สินค้าหรือบริการของเรา เช่น หนังสือระงับข้อพิพาท จดหมายจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจ เอกสารจากศาล และใบรับรองแพทย์ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลอาชญากรรม
 • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับเรา ซึ่งอาจรวมถึงแรงจูงใจของท่านในการซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่านที่มีความจำเป็นต้องเก็บเพื่อใช้ทำธุรกรรมกับบริษัท หรือตามกฎหมาย
ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้
 • ข้อมูลที่ท่านให้บริษัท ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของบัญชีธนาคาร และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อการชำระเงินต่าง ๆ
ข้อมูลกล้องวงจรปิด
 • ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดของบริษัท
 • ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าและข้อมูลภาพจำลองใบหน้า (facial recognition) ของท่าน
ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์
 • ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) ต่าง ๆ ที่บริษัท เก็บรวบรวมในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เช่น รายการสินค้าที่ท่านเลือกชมล่าสุด ภาษาที่ท่านเลือกใช้ รายการสินค้าในตะกร้าของท่าน
บริษัท มิได้มุ่งหรือประสงค์จะให้บริการแก่ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ในการติดต่อสื่อสารหรือกระทำการอย่างใดกับบริษัท และไม่ว่าผ่านช่องทางใด หากท่านมีความประสงค์จะกระทำการใดกับบริษัท ท่านรับทราบว่าจะต้องได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัท อาจประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวเมื่อบริษัท มีการให้บริการแก่ลูกค้า บริษัท ทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์เฉพาะด้านซึ่งบริษัท จัดให้หรือได้รับเท่านั้น
 • บริษัท แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน และฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการใช้ข้อมูลนั้นตามตารางข้างล่างนี้ โดยบริษัท ได้ระบุถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ที่ใช้เป็นฐานในการประมวลผลข้อมูลของท่านในกรณีที่เกี่ยวข้องด้วย
 • บริษัท อาจประมวลผลข้อมูลของท่านบนฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐาน หรือแตกต่างไปจากที่แสดงในตารางข้างล่างนี้ ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในแต่ละกรณี กรุณาติดต่อ PDPA@umi-tiles.com หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานทางกฎหมายซึ่งบริษัท ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในกรณีมีการอ้างอิงฐานทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐานตามตารางท้ายนี้
ในส่วนของการบริการของบริษัท
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล ฐานทางกฎหมาย ที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อให้บริการและขายสินค้าแก่ลูกค้า เช่น การให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าผ่านทุกช่องทางการติดต่อ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท การดำเนินการส่งสินค้าแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า เช่น การบริการติดตั้งสินค้า การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า การซ่อมแซมสินค้า บริการอื่นที่บริษัท ได้นำเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้แก่บริษัทผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ให้บริการ การเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยน คืน หรือซ่อมแซมสินค้าให้กับคู่ค้าของบริษัท การแลกรับผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น) การรับฝากและคืนของที่รับฝากของลูกค้าในบริเวณสาขา การรับประกันความเสียหาย และการติดต่อลูกค้าเพื่อกรณีใดๆ ข้างต้น
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัท
เพื่อให้บริการแก่สมาชิก ในการจัดการข้อมูลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก เช่น การสะสมคะแนน การแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลด หรือรับโปรโมชัน
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับชำระหนี้
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัท
เพื่อออกเอกสารตามคำร้องขอของลูกค้าหรือตามกฎหมาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ใบลดหนี้
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับชำระหนี้
 • การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของเรา หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับเรา หรืออาจเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม หรือผู้ฟ้องร้องในการพิจารณาคดีทางกฎหมายซึ่งบริษัท เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัท
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมการชื้อของท่าน จัดกลุ่มลูกค้าเพื่อทำโปรโมชั่นต่าง ๆ สื่อสารสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก แจ้งข่าวสาร ติดต่อเสนอขายสินค้าหรือบริการหรือนำเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะกับท่าน การร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราในการจัด Campaign ร่วมกัน การติดตามคุณภาพการให้บริการและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลกล้องวงจรปิด
 • ความยินยอม
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อการพัฒนาการให้บริการในอนาคตของบริษัท
ในส่วนของการบริการของคู่ค้า
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล ฐานทางกฎหมาย ที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อรับท่านเข้ามาเป็นคู่ค้ารายใหม่ และเพื่อการเข้าทำสัญญากับคู่ค้า รวมถึงการเปิดบัญชีกับคู่ค้า การทำการตรวจสอบข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน การก่อการร้าย การคัดกรองผู้ถูกมาตรการลงโทษ การทุจริตฉ้อฉล รวมถึงการตรวจข้อมูลเบื้องต้นอื่น ๆ และเพื่อระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัท หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัท
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัท ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินที่ได้รับจากอาญชากรรม หรือสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายหรือการฉ้อฉล เช่น การก่อการร้าย
เพื่อติดต่อประสานงาน จัดคิวงาน ติดตามงาน และบริหารจัดการการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การจัดการในการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเรียกเก็บ และการจัดเก็บและติดตามหนี้ของบริษัท
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
ในส่วนของการบริการผู้มาเยือนบริษัท
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล ฐานทางกฎหมาย ที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อการให้บริการแก่ผู้มาเยือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการสถานที่
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลกล้องวงจรปิด
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงสถานที่ประกอบการและพื้นที่หวงห้ามของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในส่วนของการใช้ข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ ของบริษัท ข้างต้น เช่น
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม ประเภทของข้อมูล ฐานทางกฎหมาย ที่ใช้ในการประมวลผล
เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน การติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียน และเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวกับข้อร้องเรียน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลกล้องวงจรปิด
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท หรือในฐานะคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญากับบริษัท เพื่อใช้สิทธิหรือต่อสู้คดีทางศาลหรือการสอบสวนของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนและเพื่อการปรับปรุงการบริการของเรา
 • การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่บริษัท เป็นผู้เก็บรักษา เช่น การจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร ไว้ที่ผู้ให้บริการคลังสินค้าหรือผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลอื่น เช่น Cloud
 • รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลและการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับเรา
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้
 • ข้อมูลทางการเงินสำหรับการชำระหนี้
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวกับข้อร้องเรียน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อประโยชน์ในการจัดการข้อมูลของบริษัท
ข้อมูลกล้องวงจรปิด” จะถูกใช้เพื่อตรวจจับและป้องกันอาชญากรรม ตรวจจับและป้องกันเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ตรวจจับและป้องกันการการเข้ามาในสถานที่ของบริษัท และพื้นที่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจจับและป้องกันการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง สนับสนุนงานสอบสวนกรณีความมั่นคง ความปลอดภัย และกิจการภายใน สนับสนุนการสอบสวนอาชญากรรม และเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการซักซ้อมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ในบางกรณีที่เป็นส่วนน้อยอาจจะมีการซ่อนกล้องวงจรปิดเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้การประมวลผลข้อมูลกล้องวงจรปิดเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัท อาจใช้ข้อมูลกล้องวงจรปิดในการระบุตัวตนลูกค้า VIP เพื่อการให้บริการและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การให้บริการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเมื่อลูกค้า VIP เข้ามาในบริเวณสาขา การจัดกลุ่มลูกค้า VIP เพื่อทำโปรโมชั่นและสื่อสารสิทธิประโยชน์ การแจ้งข่าวสาร การเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือนำเสนอโปรโมชั่นที่จัดทำเพื่อลูกค้า VIP โดยเฉพาะ การติดตามคุณภาพการให้บริการและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า VIP
กรณีที่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้บริษัท
ในกรณีที่บริษัท มีหน้าที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านตามกฎหมาย หรือจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านตามข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัท ทำไว้กับท่าน แต่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอ บริษัท อาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัท ได้ทำ หรือจะเข้าทำกับท่าน (เช่น การให้บริการแก่ท่าน) ในกรณีดังกล่าว บริษัท อาจต้องปฏิเสธที่จะให้บริการหรือรับบริการที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้บริษัท จะแจ้งท่านให้ทราบหากมีกรณีเช่นนี้ในเวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น บริษัท จะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านในการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่าน หากบริษัท ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ซึ่งบริษัท ต้องใช้ในการให้บริการดังกล่าวแก่ท่าน
บริษัท ได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ (Cookies) หรือ Tags เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไร เทคโนโลยีในการติดตามช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท เช่น ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่ามีการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและของเราในอดีตหรือไม่ เพื่อบันทึกประวัติการซื้อสินค้า หรือประวัติการเข้าเยี่ยมชม website การตั้งค่าภาษาของท่านไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของเราอีก

เมื่อท่านได้มีการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าคุกกี้แล้ว การตั้งค่าดังกล่าวจะนำไปใช้กับการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ในอนาคต อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเหตุผลทางด้านเทคนิคที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันได้ในกรณีเหล่านี้ เช่น การที่ท่านตั้งเบราว์เซอร์ของท่านใหม่ การลบคุกกี้ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท จากเบราว์เซอร์หรือเครื่องมืออื่น การตั้งค่าคุกกี้ที่ท่านทำไว้อาจสูญหายได้

ในหลาย ๆ กรณี ท่านสามารถควบคุมเทคโนโลยีในการติดตามโดยการใช้เบราว์เซอร์ของท่านเอง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้มีการตั้งค่าตามที่ท่านต้องการว่าให้มีการเตือนหรือยอมรับเทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้ ท่านสามารถหาความสามารถเฉพาะของเบราว์เซอร์ของท่านและคำแนะนำในวิธีการใช้งานดังกล่าวได้จากคู่มือหรือไฟล์ช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

การปฏิเสธ การจำกัดการใช้งาน หรือการปิดใช้งานเทคโนโลยีการติดตาม อาจทำให้ประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทลดลง หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริษัท จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ทั้งนี้รวมถึงกรณีต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ การบัญชี หรือการรายงาน เพื่อเป็นการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลของท่าน บริษัท จะพิจารณาถึงปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลของท่าน (sensitivity) ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่าน และบริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ด้วยวิธีการอื่นหรือไม่ ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ

โดยทั่วไป บริษัท จัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ตลอดอายุสมาชิก หรือจนกว่าธุรกรรมระหว่างท่านกับเราจะสิ้นสุด และภายหลังจากนั้นตลอดระยะเวลาอายุความสูงสุดตามกฎหมาย (ทั้งนี้ กฎหมายไทยมีกำหนดระยะเวลาอายุความทั่วไปสูงสุดไม่เกิน 10 ปีนับจากวันสิ้นสุดสัญญา) อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีที่บริษัท เก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่านั้น

ในกรณีของข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด บริษัท จะเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นระยะเวลาเพียง 30 วัน อนึ่ง หากข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ บริษัท อาจต้องเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลานานกว่าที่ระบุข้างต้น เช่น กรณีการสอบสวนเหตุอาชญากรรมในบริเวณสาขา หรือกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีต่าง ๆ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บข้อมูลที่ใช้กับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อบริษัท ที่ PDPA@umi-tiles.com หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions) ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท อาจต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นดังที่จะระบุท้ายนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ดังรายละเอียดในข้อ 4 (วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านโดยบริษัท)
 • ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยภายในบริษัท บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ทั้งนี้ บริษัท เปิดเผยข้อมูลของท่านกับกลุ่มบริษัทเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้บริการแก่ท่านด้วยคุณภาพสูงสุด
 • บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลต่อไปนี้เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้ (โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางธุรกิจซึ่งบริษัท อาจเข้าทำกับท่าน)
 • (1) คู่ค้าของบริษัท เช่น บริษัทผู้ผลิต จัดส่ง เปลี่ยน คืน และซ่อมแซมสินค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจในการติดต่อประสานงาน หรือจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับบริษัท
  (2) บริษัทผู้รับประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้รับประกันภัยอื่น ๆ ที่บริษัท เป็นคู่สัญญา
  (3) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัท มีหน้าที่หรือถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล โดยศาลที่มีเขตอำนาจ หรือโดยหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานด้านภาษี หรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน
  (4) ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพของบริษัท รวมถึงทนายความ นายธนาคาร ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และผู้รับประกันภัย ที่ให้บริการงานให้คำปรึกษา กฎหมาย การธนาคาร การตรวจสอบ บัญชี หรือประกันภัยแก่บริษัท
  (5) สถาบันการเงินที่ให้เงินทุนแก่บริษัท
  (6) ผู้ให้บริการ ซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานดูแลระบบให้กับบริษัท รวมถึงคลังสินค้าหรือผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลอื่น เช่น Cloud และ
  (7) ผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอิสระของแฟ้มข้อมูลของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้ตรามาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท
 • บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัท อาจขายหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์บางส่วนของบริษัท ให้ หรือในทางกลับกันบริษัท อาจมีแผนเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของ บริษัท ในส่วนที่มีการขาย ได้มา หรือควบรวมกับบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในเอกสารฯ ฉบับนี้
บริษัท อาจกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้ความเคารพในความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และปฏิบัติกับข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
บริษัท อาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล หน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้กำหนดว่ามีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (Appropriate safeguards) อย่างไรก็ดี เมื่อใดก็ตามที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการประมวลผลนอกราชอาณาจักรไทย เราจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้กำหนด
ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายในการเคารพสิทธิของท่าน และบริษัท จะดำเนินการทันทีและให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของท่าน
สิทธิของท่านมีรายละเอียดดังนี้
 • สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัท ประมวลผลข้อมูลของท่านบนฐานความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอการยืนยันว่าบริษัท ทำการประมวลผลข้อมูลของท่านหรือไม่ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน และรายละเอียดว่าบริษัท มีการใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ในบางกรณี ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลของท่านที่อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ ทั้งนี้เป็นสิทธิที่ใช้กับข้อมูลของท่านที่ท่านได้ให้แก่บริษัท สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลนี้ใช้เฉพาะกรณีซึ่งท่านให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล หรือต้องมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น
 • สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลโดยบริษัท ในกรณีดังนี้ (ก) หากว่าบริษัท ประมวลผลข้อมูลของท่านบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ข) หากว่าบริษัท ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ด้านการตลาดโดยตรง หรือ (ค) หากว่าข้อมูลที่ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
 • สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลบางส่วนซึ่งบริษัท มีอยู่ แต่ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการขอให้ลบข้อมูลทั้งหมด บริษัท จะพิจารณาคำขออย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประมวลผลตามที่แจ้งไว้ข้างต้นและตามข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของท่าน
 • สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่านมีสิทธิระงับการประมวลผลข้อมูลของท่านในบางสถานการณ์ ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะเกิดขึ้นในกรณีที่ท่านได้โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลของท่าน ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูล หากการประมวลผลข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งต้องมีการลบหรือทำลายแต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน ในกรณีที่บริษัท หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านแต่ท่านขอให้เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือในกรณีที่บริษัท ต้องใช้ข้อมูลของท่านในการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากบริษัท มีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่แก้ไขข้อมูลของท่านตามที่ท่านร้องขอ ท่านมีสิทธิให้บริษัท บันทึกคำร้องของท่านไว้ในบันทึกของบริษัท ในเรื่องการดำเนินการประมวลผลข้อมูล และ
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนหากท่านเห็นว่าบริษัท หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ท่านอาจใช้สิทธิใดๆ ของท่านในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเมื่อใดก็ได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิผ่านช่องทาง www ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือใช้สิทธิอื่นใดของท่าน) แต่ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแต่กรณีหากพบว่าคำขอของท่านไม่มีมูล มีการขอซ้ำ หรือมีจำนวนมากเกินจำเป็น อนึ่ง บริษัท อาจปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอของท่านหากเป็นกรณีดังกล่าว
บริษัท อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อช่วยให้บริษัท ยืนยันการระบุตัวตนของท่าน และการใช้สิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นใดของท่าน) ทั้งนี้เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของท่านมีการเปิดเผยแก่บุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลนั้น บริษัท อาจติดต่อกับท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับคำขอของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท ดำเนินการตอบสนองคำขอของท่านอย่างรวดเร็ว
บริษัท จะพยายามตอบสนองคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดภายในเวลา 30 วัน แต่ในบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอหลายคำขอ ในกรณีนี้ บริษัท จะแจ้งท่านและคอยรายงานความคืบหน้าของกรณีให้ท่านทราบ
หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับเอกสารฯ ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามรายละเอียดการติดต่อดังนี้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สถานที่ติดต่อ: ชั้น 29 อาคาร ชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 65 ถนน พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 อีเมล: PDPA@umi-tiles.com
เอกสารฯ ฉบับแรกนี้จัดทำในเดือน [31 มีนาคม 2564] โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดตามที่แสดงไว้ใน “วันที่แก้ไขเพิ่มเติม” (ถ้ามี) ท่านสามารถขอรับเอกสารฯ ฉบับก่อนได้โดยติดต่อที่ PDPA@umi-tiles.com บริษัท อาจปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัท จะแจ้งประกาศการแก้ไขในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้การที่ท่านใช้บริการของบริษัท ภายหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านยืนยันการตกลงยอมรับของท่านต่อเอกสารฯ ฉบับนี้และส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขใด ๆ นั้น ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัท อาจจะแจ้งให้ท่านทราบว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารฯ นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์ในสาขา สื่อออนไลน์ หรือช่องทางการติดต่ออื่น